ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  Головне меню

Головна

Новини

Дистанційне навчання

Абітурієнту:

Приймальна комісія

Спеціальності

Підготовчі курси

Навчальний заклад:

Загальна інформація

Символіка

Ліцензії, сертифікати

Керівництво

Фінансова діяльність

Публічна інформація

Навчальний процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Методична робота

Самоврядування

Стипендіальна комісія

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Відділення:

Технічне

Економічне

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплін

Webmail

Дописати в новини


Заступник директора
з навчальної роботи,
спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист
Назарова Лідія Володимирівна

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у навчальному закладі через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Форми навчання в технікумі: очна (денна), заочна.

Освітній процес у навчальному закладі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у технікумі є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.


Особи, які навчаються в технікумі, мають право на:

 1. Вибір форми навчання під час вступу до навчального закладу;
 2. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 3. Трудову діяльність у позанавчальний час;
 4. Додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 5. Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами навчального закладу;
 6. Безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 7. Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами навчального закладу у порядку, передбаченому Положенням про Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету»;
 8. Забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
 9. Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
 10. Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 11. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 12. Внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 13. Участь у громадських об’єднаннях;
 14. Участь у діяльності органів громадського самоврядування навчального закладу, відділень, педагогічної ради навчального закладу, органів студентського самоврядування;
 15. Навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
 16. Академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 17. Отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 18. Зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання у навчальному закладі, за умови добровільної сплати страхових внесків;
 19. Академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 20. Участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 21. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 22. Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 23. Безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 24. Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 25. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 26. Оскарження дій органів управління навчального закладу та його посадових осіб, педагогічних працівників.

Особи, які навчаються у технікумі за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку. Соціальні стипендії призначаються студентам навчального закладу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються у технікумі за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особи, які навчаються у технікумі, зобов’язані:

 1. Дотримуватися вимог законодавства, Положення про Відокремлений підрозділ «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету» та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 2. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 3. Виконувати вимоги освітньої програми.


Нормативні документи


  Навчальна робота

Навчальна частина

Підготовка до ЗНО і ДПА


освітній портал Педагогічна преса
© Бойко С.М., ВП "Слов'янський технікум Луганського НАУ", 2008-2019