ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
ПРОФЕСІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Навчання за ваучером ЦЗ

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Електронна копія диплому

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінГолова циклової комісії професійно-економічної підготовки
Шаповалова Вікторія Сергіївна

Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії професійно-економічної підготовки є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

Основні напрями роботи циклової комісії:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 • робота з обдарованими студентами, у форматі розвитку їхнього інтелекту;
 • використання міжпредметних зв’язків при викладанні економічних дисциплін.

Головна мета роботи викладачів полягає у підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети, шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
 • нагромадження передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою – формування креативного педагога, як необхідної умови реалізації інновацій та інтенсивних технологій навчання. Основним завданням викладачів є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін з використанням міжпредметних зв’язків. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології. З метою вивчення педагогічного досвіду проводяться відкриті заняття. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах. Викладачами циклової комісії організовуються та проводяться наукові та навчально-виховні заходи.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента. Викладачі беруть участь в підготовці та проведенні предметних тижнів, тижнів циклових комісій, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, днів відкритих дверей, майстер-класів, тематичних виставок, показ мультимедійних презентацій та інших заходів коледжу та обласних методичних засіданнях.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

До складу циклової комісії професійно-економічної підготовки входять викладачі, які володіють сучасними технологіями навчання і мають великий педагогічний досвід та професійний рівень. Це викладачі Плахова Т.М., Теплицька О.Ю., Карась Г.М., Мірошниченко Л.В., Зозуля Л.О., Разіна В.І., Шаповалова В.С. та інші. В цикловій комісії працюють 4 викладача з вищою категорією і 2 – з першою. Крім того, нагороджені знаком «Відмінник аграрної освіти і науки України» 3 викладача і один – знаком трудової відзнаки «Знак пошани».

Великою популярністю серед студентів користуються заходи, які проводяться з використанням нетрадиційних форм і методів, інноваційних та мультимедійних технологій, які сприяють поглибленню інтересів та нахилів до майбутньої професії, стійким позитивним ставленням до майбутньої діяльності: олімпіади з обліково-економічних дисциплін; професійно-інтелектуальні конкурси; робота клубу «Бухгалтер» та гуртків з фінансово-економічних дисциплін; зустрічі з діловими людьми; науково-практичні конференції тощо. Так в рамках проведення тижнів циклової комісії в листопаді – грудні відбулися:

 1. Проведення зустрічі-екскурсії » з провідними фахівцями ТВБВ №10004/0570 філії Донецького управління АТ «Ощадбанк» для студентів III курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит»;
 2. Конкурс на кращу відеопрезентацію з теми: «Я – бухгалтер» серед студентів ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік»;
 3. Засідання студентського наукового товариства «Бухгалтер» на тему: «Розвиток бухгалтерського обліку і контролю в умовах інтеграційних процесів: проблеми та тенденції»;
 4. Науково-практична конференція з дисципліни «Податкова система» серед студентів ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит»;
 5. Проведені відкриті заняття викладачами Теплицькою О.Ю. з дисципліни «Бухгалтерський облік» та Карась Г.М. дисципліни «Економіка підприємства» із застосуванням декількох методів: пошукового, репродуктивного, а також ділової гри, на яких була присутня Акулова В.В. - голова РМО викладачів обліково-економічних дисциплін, викладач Краматорського технікуму Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, спеціаліст вищої категорії.

Професійне виховання під час цих заходів спрямоване на формування любові до обраного фаху, бажання стати професіоналом у своїй справі, зробити кар'єру і забезпечити добробут для своєї родини.

Всі заходи, що проводяться під час навчально-виховного процесу з дисциплін циклу професійної підготовки, сприяють підвищенню зацікавленості студентів в отриманні міцних знань, умінь і навичок, про що свідчить підвищення успішності навчання.

Проблеми сьогодення вимагають постійної співпраці навчального закладу з виробничими підприємствами аграрного сектору економіки регіону, що дає змогу готувати фахівців, які швидко адаптуються до умов виробництва, найповніше використовувати при цьому досягнення сільськогосподарської науки.

Зв'язок навчання з виробництвом здійснюється через співпрацю з аграрними підприємствами регіону.Підсумки державної атестації студентів випускних курсів економічного відділення

Дата публікації: 30.01.2024

Завершальним етапом підготовки фахівця є атестація здобувачів фахової перед вищої освіти. Основна мета атестації – систематизація та закріплення теоретичних знань і набуття навичок їх практичного застосування при вирішенні конкретних спеціалізованих виробничих, економічних або організаційно-управлінських завдань.

Цьогоріч державна атестація випускників економічного відділення розпочалась 25 та 26 січня 2024 року складанням державного екзамену з іноземної мови (за професійним спрямуванням) та державного комплексного кваліфікаційного екзамену студентами групи 3Т920 спеціальності 242 «Туризм» і продовжилась 29 та 30 січня 2024 року складанням екзаменів студентами груп 1БЛЗ22, 3БЛ22 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної та денної форми навчання.

Екзаменаційні комісії, у складі голів: к.ф.н, доцента Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля – Прокопенка Олексія Володимировича, завідувачки кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професора Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля – Клюс Юлії Ігорівни, заступника директора коледжу з навчально-методичної роботи – Назарової Лідії Володимирівни, завідувачки економічного відділення коледжу – Зозулі Лариси Олексіївни, досвідчених викладачів – Карась Галини Миколаївни, Шевченко Олени Володимирівни, Баскакової Олени Леонідівни, Олійник Вероніки Валеріївни – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

У зв'язку з продовженням військового стану в Україні дистанційна комунікація учасників освітнього процесу здійснювалася засобом сервісу відеоконференцій Google Meet та синхронно в часі з використанням навчальної платформи коледжу Moodle, за допомогою якої було проведено тестування (теоретична частина) з дисциплін відповідно до спеціальності і вирішенням практичних завдань з виставленням єдиної оцінки.

Результати комплексних кваліфікаційних екзаменів показали, що студенти опанували програмний матеріал із зазначених дисциплін і продемонстрували в цілому достатній рівень професійної підготовки.

Бажаємо випускникам подальших звершень та успішного вступу до закладів освіти вищого рівня!Захист курсових робіт та звітів з переддипломної практики студентами спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 242 «Туризм»

Дата публікації: 23.01.2024

На початку II семестру – 17 та 23 січня 2024 року на економічному відділенні коледжу був проведений захист робіт у студентів випускних груп 3БЛ22 та 3Т920.

Курсова робота та звіт з практики є самостійно виконаним дослідженням з використанням фактичних, звітних і розрахункових показників на базі навчального підприємства коледжу. У процесі виконання робіт студент здобуває навики, які стануть йому у нагоді протягом усього життя – самостійність суджень, уміння концентруватися, збагачення власного запасу знань.

Військовий стан в країні наклав певний відбиток на організацію досліджень, написання та захист робіт, але набуті у попередні роки навички дистанційної роботи сприяли успішному виконанню поставлених завдань.

Кожен здобувач освіти протягом 5-8 хв. доповідав про зміст роботи, давав відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також відповідав на запитання членів комісії у складі: заступника директора коледжу з навчально – методичної роботи Назарової Л.В., завідувача економічного відділення Зозулі Л.О. та викладачів спеціальних дисциплін: Олійник В.В., Баскакової О.Л.

Повні та змістовні доповіді продемонстрували глибоке розуміння основних понять та процесів, а також вміння визначати можливі проблеми та розробляти ефективні стратегії їх вирішення. Особливо були відзначені доповіді та роботи студентів: Бутиріної Валерії, Мамедової Діани, Пліскачової Анни, Наджотова Владислава.

Бажаємо здобувачам освіти подальших успіхів, наснаги для досягнення своїх мрій та реалізації потенціалу фахівців в обраній професії!Вітаємо випускників-бухгалтерів з успішним складанням екзамену!

Дата публікації: 01.02.2023

30 та 31 січня 2023 року був проведений державний комплексний кваліфікаційний екзамен у здобувачів фахової перед вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – студентів другого курсу денної та заочної форми навчання. Державна атестація відбулася у дистанційному форматі із використанням технологій Google Meet та платформи дистанційного навчання Moodle. До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова Співак С.І. – кандидат економічних наук Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, заступник голови Назарова Л.В. – заступник директора з навчально – методичної роботи коледжу, члени комісії Зозуля Л.О – завідувач економічного відділення, Баскакова О.Л. - викладач спеціальних дисциплін, секретар комісії Васюк В.В.

Студенти продемонстрували належний рівень фахової підготовки та вміння застосовувати набуті компетентності при виконанні різних типів завдань. На завершення атестаційного екзамену головою комісії були оголошені результати виконання студентами завдань та надані рекомендації щодо подальшого вступу у вищі навчальні заклади.

Вітаємо випускників з успішним складанням кваліфікаційного екзамену! Бажаємо професійного зростання, безмежних можливостей в подальшій діяльності, не зупинятися на досягнутому та сміливо крокувати у майбутнє!Вітаємо студентів спеціальності 242 «Туризм» з успішним складанням державних екзаменів!

Дата публікації: 27.01.2023

25 та 26 січня 2023 року була проведена державна атестація з використанням дистанційної платформи Google Meet у студeнтів спеціальності 242 «Туризм». Атестація проходила у два етапи – проведення державного екзамену з іноземної мови (за професійним спрямуванням) та державний комплексний кваліфікаційний екзамен.

Всі студенти групи 3Т919 успішно склали державну атестацію. Головою екзаменаційної комісії, кандидатом філософських наук Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Прокопенко Олексієм Володимировичем було відзначено, що студенти продемонстрували належний рівень знань з фаху, знають нормативно-правову туристичної сфери, роблять узагальнюючі висновки.

Члени комісії у складі: Воронцової О.М. – в.о. директора коледжу, Назарової Л.В. – заступника директора з навчально – методичної роботи, Зозулі Л.О – завідувача економічного відділення та викладачів Шевченко О.М. і Олійник В.В. були задоволені якістю відповідей та відмітили успіхи в складанні екзаменів здобувачів Оснач Анастасії, Ощинської Софії, Тішиної Марії.

Екзаменаційна комісія працювала професійно та злагоджено, об’єктивно оцінивши рівень знань студентів.Державні комплексні кваліфікаційні екзамени у студентів економічного відділення

Дата публікації: 23.06.2022

Державний екзамен – це завершальний етап навчання в коледжі. Для випускників державні екзамени – це надзвичайно важливий момент, адже вони перед членами державних екзаменаційних комісій повинні підтвердити рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних умінь.

Цьогоріч, незважаючи на надскладні умови, в яких опинились викладачі та студенти, проведення державних екзаменів відбулося за встановленим графіком: 17.06. – 20.06. 2022 року складанням іспиту студентами групи 2БЗ20 заочного відділення та групи 1Б919 денного відділення спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а 21.06.2022 року – іспит складали студенти групи 2Ф919 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Державна атестація випускників проводилась у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену, що включає стандартизовані тестові завдання з п’яти дисциплін та практично-орієнтовані завдання з цих же дисциплін з виставленням єдиної оцінки.

Екзаменаційна комісія, у складі: голів від Луганського національного аграрного університету - в.о. завідувача кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, к.е.н. Рібейро Рамос О.О., к.е.н, доцента Співак С.І., завідувача навчально-методичного центру коледжу Єгорової І.А., завідувача економічного відділення Зозулі Л.О., досвідчених викладачів – Теплицької О.Ю., Мірошниченко Л.В., Скребенькової Н.О. – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Вітаємо студентів з успішною здачею іспиту та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!© Бойко С.М., 2008-2024