ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Програми вст. співбесід

Мотиваційний лист

Навчання за ваучером ЦЗ

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Електронна копія диплому

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінЗаступник директора з навчально-методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Назарова Лідія Володимирівна

Освітній процес у сфері фахової передвищої освіти – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Організація освітнього процесу в коледжі регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положенням про види занять у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положення про контрольні заходи у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положення про використання дистанційних технологій у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» та у відповідності до освітньо-професійних програм, навчальних планів за спеціальностями. Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Формами здобуття фахової передвищої освіти у коледжі є:

 • інституційна (очна (денна), заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна);
 • дуальна.

Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися.

Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами:

 • навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття;
 • самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.

Основними видами навчальних занять у закладах фахової передвищої освіти є:

 • лекція;
 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти);
 • консультація.

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, які розробляються в коледжі. Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності).

Освітньо-професійна програма містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;
 • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;
 • вимоги професійних стандартів (за наявності);
 • форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 • вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • перелік компетентностей випускника.

Коледж на підставі відповідної освітньо-професійної програми розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання.

На основі навчального плану для кожного здобувача фахової передвищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти.

Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу включає:

 • навчально-організаційні документи зі спеціальностей;
 • навчально-методичні курси з дисциплін;
 • інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні посібники, методичні матеріали, електронні посібники, презентації, навчальні відеофільми, робочі зошити, практикуми тощо);
 • засоби діагностики якості рівня підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо фахової передвищої освіти. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий).

Підсумковий контроль – це контроль, що проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів освіти.

Форми семестрового контролю: підсумковий модульний контроль та семестровий екзамен для студентів денної форми навчання, залік та семестровий екзамен для студентів заочної форми навчання.

Підсумковий модульний контроль – це форма семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий модульний контроль планується при відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачами освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр.

Екзамени складаються здобувачами освіти в період екзаменаційних сесій згідно до графіку освітнього процесу.

Атестація здобувачів освіти здійснюється екзаменаційною комісією.


Обрання дисциплін варіативної складової навчального плану на 2024-2025 навчальний рік на технічному відділенні

Дата публікації: 05.04.2024

Згідно Закону України «Про фахову передвищу освіту», починаючи з 2020 року навчальний план закладу освіти за відповідною спеціальністю складається з:

 1. обов’язкової складової, яка включає навчальні дисципліни, кваліфікаційні роботи (проекти), практики та інші види навчального навантаження здобувача освіти спрямовані на досягнення результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою за спеціальністю та містить компоненти, опанування яких необхідне для присвоєння визначеної програмою освітньої кваліфікації;
 2. вибіркової складової, яка в свою чергу призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.

У межах обсягу вибіркової складової здобувач фахової передвищої освіти має право обирати освітні компоненти самостійно і такий вибір не обмежується навчальним планом програми, за якою проводиться навчання.

Таким чином, для забезпечення виконання чинного законодавства і формування індивідуальних навчальних планів студентів на наступний 2024/25 навчальний рік, на технічному відділенні в період з 2 до 5 квітня було проведено голосування з вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін, які становили б для них особисту зацікавленість.

Для усвідомленого вибору студентам була надана можливість завчасно ознайомитись з анотаціями до змісту запропонованих дисциплін, викладачами, які планують їх викладати та у встановлений термін проголосувати у відповідному розділі, створеному на платформі Moodle.

Дисципліни, які набрали найбільшу кількість голосів по кожній групі, будуть включені до робочого навчального плану на наступний навчальний рік.Обрання дисциплін варіативної складової навчального плану на 2024-2025 навчальний рік на економічному відділенні

Дата публікації: 02.04.2024

З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10% загальної кількості кредитів ЄКТС, кожний студент коледжу має право на вільний вибір варіативної складової освітньо-професійної програми.

Навчальні дисципліни за вибором студента – це дисципліни, які вводяться навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог здобувача, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей. Вибіркові навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та його особистим інтересам, дозволяють здійснювати впровадження спеціалізацій у межах базової спеціальності з метою формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

На момент обрання з переліку дисциплін вільного вибору кожного блоку, були розроблені відповідні анотації. Вибір дисциплін студентами здійснювався шляхом особистого заповнення електронної форми на освітній платформі Moodle до 1 квітня поточного навчального року. З його результатами можна ознайомитись на представленій презентації. Дисципліни, обрані більшістю голосів будуть включені до навчальних планів на наступний рік.

Нагадуємо, що аналогічне голосування для студентів технічного відділення відбуватиметься на Порталі дистанційного навчання з 2 квітня (початок о 8-30) по 5 квітня (завершення о 16-30).Вітаємо наших викладачів з успішною атестацією!

Дата публікації: 29.03.2024

29 березня 2024 року відбулося засідання атестаційної комісії І рівня Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». Засідання проходило в режимі відеоконференції за участі членів атестаційної комісії та викладачів, які атестувалися.

Аналіз підсумків атестації свідчить про професійне зростання викладачів Донбаського аграрного фахового коледжу, які щорічно підвищують свою кваліфікацію за різними напрямами, удосконалюють педагогічну майстерність, займаються науково-дослідною діяльністю, а також залучають до неї студентів, беруть участь у регіональних та всеукраїнських конференціях і конкурсах, оволодівають новими технологіями та діляться з колегами цікавими напрацюваннями.

Вітаємо викладачів з присвоєнням заслужених кваліфікаційних категорій та педагогічних звань!


Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»:
 Ільїн Андрій Вікторович;

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»:
 Македонська Галина Вікторівна,
 Байбара Олена Анатоліївна;

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:
 Сударікова-Попок Ірина Вікторівна;

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»:
 Акулова Олена Миколаївна,
 Рєзнік Олександр Геннадійович,
 Вервейко Валентина Іванівна;

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»:
 Алейнова Валентина Іванівна;

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»:
 Баскакова Олена Леонідівна,
 Руденко Юлія Григорівна,
 Піта Маргарита Олегівна;

Відповідає займаній посаді завідувача відділенням:
 Македонська Галина Вікторівна.Використання штучного інтелекту в освітньому процесі: засідання методичного об’єднання викладачів

Дата публікації: 26.02.2024

22 лютого відбулося засідання методичного об’єднання викладачів коледжу на тему «Використання штучного інтелекту в освітньому процесі (з досвіду роботи викладачів)».

Сергій Бойко розповів про дослідження в галузі створення штучного інтелекту та зупинився на використанні продукту компанії OpenAI – ШІ ChatGPT, що був представлений широкому загалу 30 листопада 2022 року та доступний для вільного безкоштовного використання. Він провів тренінг, під час якого продемонстрував прийоми роботи з чат-ботом, поділився власним досвідом з його використання для розробки планів занять, створення тестів, контрольних завдань.

Олексій Пристінський провів тренінг, під час якого показав алгоритми роботи з чат-ботом Eskritor, що може використовуватися викладачами та студентами як помічник при створенні текстових документів. Він продемонстрував, як Eskritor генерує текстові фрагменти на задану тематику, що дозволяє суттєво полегшити роботу викладачів при розробці навчально-методичних матеріалів, підготовці доповідей тощо.

Ольга Ситнік поділилася досвідом роботи з онлайн-конструктором LearningApps, за допомогою якого вона створює інтерактивні завдання: тести, кросворди, вікторини, завдання на класифікацію, пазли, часові прямі. Це дозволяє урізноманітнити онлайн-заняття, зацікавити студентів, підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу.

Учасники методичного об’єднання отримали цікаву інформацію, яка сприятиме використанню можливостей штучного інтелекту в роботі викладача та удосконаленню освітнього процесу в коледжі.Захист курсових робіт та звітів з практики

Дата публікації: 16.12.2023

В рамках дистанційного навчання здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності "071 «Облік і оподаткування», II курсу, заочної форми навчання 14 грудня 2023 року був проведений захист згідно розкладу із використанням системи відеоконференцій Google Meet.

В ході виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» та звіту з практики були:

 • поглиблені знання студентів з актуальних проблем;
 • систематизовані отримані теоретичні знання;
 • розвинені уміння самостійного критичного опрацювання наукових джерел, аналізу досвіду та узагальнення власних спостережень;
 • сформовано дослідницькі уміння студентів з практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках;
 • простимульовано студентів до самостійного наукового пошуку.

Тематика представлених робіт була різноманітною, й повністю відповідала вимогам. Присутні здобувачі освіти продемонстрували, в цілому, достатньо високий рівень підготовки й успішно захистили всі представлені роботи.

Членами комісії: заступником директора з навчально – методичної роботи Назаровою Л.В., завідувачем відділення Зозулею Л.О., викладачами фахових дисциплін Мірошниченко Л.В., Баскаковою О.Л. були відмічені роботи та відповіді студентів Бойко Анни, Ващиліної Інни, Двойнічної Вікторії.

Вітаємо всіх здобувачів з успішним захистом та бажаємо подальших успіхів у складанні державного іспиту!Засідання атестаційної комісії

Дата публікації: 29.10.2023

29 жовтня 2023 року в режимі відеоконференції відбулося засідання атестаційної комісії І рівня Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля». Члени атестаційної комісії обговорили процедуру проведення атестації у 2023-2024 навчальному році згідно нового Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 09 вересня 2022 року №805.

Були затверджений список викладачів, що підлягають черговій атестації у 2023-2024 навчальному році: Акулова Олена Миколаївна, Алейнова Валентина Іванівна, Баскакова Олена Леонідівна, Байбара Олена Анатоліївна, Вервейко Валентина Іванівна, Ільїн Андрій Вікторович, Македонська Галина Вікторівна, Рєзнік Олександр Геннадійович, Руденко Юлія Григорівна, Сударікова-Попок Ірина Вікторівна, Піта Маргарита Олегівна.Удосконалення навичок роботи на платформі дистанційного навчання Moodle

Дата публікації: 16.10.2023

12 жовтня відбулося засідання методичного об’єднання викладачів коледжу на тему «Удосконалення навичок роботи на платформі дистанційного навчання Moodle».

Олексій Пристінський провів майстер-клас, під час якого показав алгоритми розміщення відеофайлів в презентації та створення інтерактивної кнопки для посилання на електронні ресурси. Він продемонстрував прийоми конструювання різних видів тестових завдань, в тому числі нестандартних, застосування яких дозволить викладачам більш ефективно застосовувати методи контролю та закріплення знань.

Сергій Бойко розповів про експериментальний майданчик на платформі дистанційного та змішаного навчання коледжу, який дозволить викладачам потренуватися виконувати в системі Moodle певні дії, які б викладач не наважився виконувати на своїх робочих курсах. Заходячи на тренувальний майданчик «Пісочниця», викладач отримує в цьому розділі права менеджера і може експериментувати з курсами: створення, редагування, додавання користувачів/створення підгруп, архівація/резервне копіювання, відновлення курсу з резервної копії та багато іншого.Викладачі коледжу знайомилися з новим положенням про атестацію педпрацівників

Дата публікації: 09.10.2023

6 жовтня відбулося засідання методичного об’єднання викладачів коледжу, на якому були розглянуті нормативно-правові засади атестації викладачів згідно нового Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 09 вересня 2022 року №805.

Методист Любов Солод ознайомила педагогічний колектив із змістом Положення про атестацію, звернула увагу на основні моменти, які потрібно враховувати при проведенні атестації у поточному році. Вона підкреслила, що нове Положення значно розширює автономію коледжів при проведенні атестації та повніше забезпечує захист прав педагогічних працівників.  Навчальна робота

Навчальна частина

Підготовка до ЗНО і ДПА© Бойко С.М., 2008-2024