ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Хочу тут навчатися!

Заклад освіти:

Ліцензії, сертифікати

ОПП підготовки ФМБ

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінЗаступник директора з навчально-методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Назарова Лідія Володимирівна

Освітній процес у сфері фахової передвищої освіти – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Організація освітнього процесу в коледжі регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положенням про види занять у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положення про контрольні заходи у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положення про використання дистанційних технологій у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» та у відповідності до освітньо-професійних програм, навчальних планів за спеціальностями. Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

Формами здобуття фахової передвищої освіти у коледжі є:

 • інституційна (очна (денна), заочна, дистанційна, мережева);
 • індивідуальна (екстернатна);
 • дуальна.

Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися.

Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами:

 • навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття;
 • самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.

Основними видами навчальних занять у закладах фахової передвищої освіти є:

 • лекція;
 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти);
 • консультація.

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, які розробляються в коледжі. Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності).

Освітньо-професійна програма містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;
 • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;
 • вимоги професійних стандартів (за наявності);
 • форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 • вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • перелік компетентностей випускника.

Коледж на підставі відповідної освітньо-професійної програми розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання.

На основі навчального плану для кожного здобувача фахової передвищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти.

Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу включає:

 • навчально-організаційні документи зі спеціальностей;
 • навчально-методичні курси з дисциплін;
 • інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні посібники, методичні матеріали, електронні посібники, презентації, навчальні відеофільми, робочі зошити, практикуми тощо);
 • засоби діагностики якості рівня підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо фахової передвищої освіти. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий).

Підсумковий контроль – це контроль, що проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів освіти.

Форми семестрового контролю: підсумковий модульний контроль та семестровий екзамен для студентів денної форми навчання, залік та семестровий екзамен для студентів заочної форми навчання.

Підсумковий модульний контроль – це форма семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий модульний контроль планується при відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачами освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр.

Екзамени складаються здобувачами освіти в період екзаменаційних сесій згідно до графіку освітнього процесу.

Атестація здобувачів освіти здійснюється екзаменаційною комісією.


Захист курсових робіт та звітів з практики

Дата публікації: 16.12.2023

В рамках дистанційного навчання здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності "071 «Облік і оподаткування», II курсу, заочної форми навчання 14 грудня 2023 року був проведений захист згідно розкладу із використанням системи відеоконференцій Google Meet.

В ході виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» та звіту з практики були:

 • поглиблені знання студентів з актуальних проблем;
 • систематизовані отримані теоретичні знання;
 • розвинені уміння самостійного критичного опрацювання наукових джерел, аналізу досвіду та узагальнення власних спостережень;
 • сформовано дослідницькі уміння студентів з практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках;
 • простимульовано студентів до самостійного наукового пошуку.

Тематика представлених робіт була різноманітною, й повністю відповідала вимогам. Присутні здобувачі освіти продемонстрували, в цілому, достатньо високий рівень підготовки й успішно захистили всі представлені роботи.

Членами комісії: заступником директора з навчально – методичної роботи Назаровою Л.В., завідувачем відділення Зозулею Л.О., викладачами фахових дисциплін Мірошниченко Л.В., Баскаковою О.Л. були відмічені роботи та відповіді студентів Бойко Анни, Ващиліної Інни, Двойнічної Вікторії.

Вітаємо всіх здобувачів з успішним захистом та бажаємо подальших успіхів у складанні державного іспиту!Удосконалення навичок роботи на платформі дистанційного навчання Moodle

Дата публікації: 16.10.2023

12 жовтня відбулося засідання методичного об’єднання викладачів коледжу на тему «Удосконалення навичок роботи на платформі дистанційного навчання Moodle».

Олексій Пристінський провів майстер-клас, під час якого показав алгоритми розміщення відеофайлів в презентації та створення інтерактивної кнопки для посилання на електронні ресурси. Він продемонстрував прийоми конструювання різних видів тестових завдань, в тому числі нестандартних, застосування яких дозволить викладачам більш ефективно застосовувати методи контролю та закріплення знань.

Сергій Бойко розповів про експериментальний майданчик на платформі дистанційного та змішаного навчання коледжу, який дозволить викладачам потренуватися виконувати в системі Moodle певні дії, які б викладач не наважився виконувати на своїх робочих курсах. Заходячи на тренувальний майданчик «Пісочниця», викладач отримує в цьому розділі права менеджера і може експериментувати з курсами: створення, редагування, додавання користувачів/створення підгруп, архівація/резервне копіювання, відновлення курсу з резервної копії та багато іншого.Викладачі коледжу знайомилися з новим положенням про атестацію педпрацівників

Дата публікації: 09.10.2023

6 жовтня відбулося засідання методичного об’єднання викладачів коледжу, на якому були розглянуті нормативно-правові засади атестації викладачів згідно нового Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 09 вересня 2022 року №805.

Методист Любов Солод ознайомила педагогічний колектив із змістом Положення про атестацію, звернула увагу на основні моменти, які потрібно враховувати при проведенні атестації у поточному році. Вона підкреслила, що нове Положення значно розширює автономію коледжів при проведенні атестації та повніше забезпечує захист прав педагогічних працівників.Нарада з питань адаптації студентів нового набору

Дата публікації: 12.09.2023

Адаптація першокурсника полягає в здатності відповідати вимогам і нормам навчального закладу, а також в умінні розвиватися в новому для себе середовищі, реалізувати свої здібності та потреби, не вступаючи із цим середовищем у протиріччя.

11 вересня в коледжі відбулася нарада з питань адаптації здобувачів фахової передвищої освіти нового набору та збереження контингенту студентів. На нараду були запрошені куратори академічних груп нового набору та викладачі, які викладають на перших і других курсах.

З доповіддю виступила заступник директора з навчально-методичної роботи Назарова Лідія Володимирівна. Звернула увагу на важливість адаптації студентів нового набору до вимог навчання в коледжі, створення умов для ефективного дистанційного навчання на платформі Moodle, вивчення усіх можливостей здобувачів освіти щодо навчання в дистанційному форматі, індивідуальний підхід до кожного студента та співпрацю викладачів з кураторами груп.

В обговоренні взяли участь завідувачі відділень Зозуля Лариса Олексіївна та Македонська Галина Вікторівна, які запропонували врахувати академічну мобільність щодо студентів, які знаходяться поза межами України і одночасно з навчанням у коледжі здобувають повну загальну середню освіту в іноземних школах.Вітаємо випускників економічного відділення з успішним складанням державного екзамену та присвоєнням ОПС «Фаховий молодший бакалавр»!

Дата публікації: 28.06.2023

Державний екзамен – це завершальний етап навчання в коледжі. Для випускників складання державних екзаменів – надзвичайно відповідальний момент, адже вони повинні підтвердити рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних умінь.

Цього року цикл проведення державних екзаменів на економічному відділенні відбувався з 24 по 28 червня 2023 року складанням студентами груп 2БЗ21 (заочного відділення) та 1Б920, 2Б1121, 2Ф920 (денного відділення) спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Державна атестація випускників проводилась в дистанційному форматі у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену, що включав проходження тесту з п’яти дисциплін та виконання практично-орієнтованих завдань з цих же дисциплін з виставленням підсумкової оцінки.

Екзаменаційна комісія, у складі голови, доцента Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, к.е.н Співак Софії Іванівни, в.о. директора коледжу Воронцової Олени Миколаївни, завідувача економічного відділення Зозулі Лариси Олексіївни, досвідчених викладачів – Мірошниченко Л.В., Теплицької О.Ю., Скребенькової Н.О. – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Вітаємо студентів з успішним складанням екзамену та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!Захист курсових робіт та звітів з переддипломної практики на економічному відділенні

Дата публікації: 26.06.2023

Традиційно, перед складання державних екзаменів, на економічному відділенні відбулася серія захистів курсових робіт та звітів у випускних групах за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 2Б1121, 1Б920, 2Ф920, Заходи проводились в онлайн форматі з використанням сервісу Google Meet.

Склад комісій очолювали в.о директора коледжу – О.М. Воронцова, заступник директора з навчально – методичної роботи коледжу – Л.В. Назарова, завідувач економічного відділення – Зозуля Л.О., які разом з викладачами спеціальних дисциплін: Мірошниченко Л.В., Теплицькою О.Ю., Скребеньковою Н.О., Карась Г.М. здійснили оцінку рівня професійних компетенцій, набутих студентами у процесі виконання курсових робіт та звітів з практики та виставили відповідні оцінки.

Вітаємо всіх здобувачів з успішним захистом робіт та бажаємо подальших успіхів та натхнення у складанні державного комплексного кваліфікаційного екзамену!Захист курсових робіт з дисципліни «Технічна механіка»

Дата публікації: 12.06.2023

07-09 червня згідно з графіком навчального процесу студентів-механіків гр. 1М921, 2М921 та 3М1122 денної форми навчання відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Технічна механіка». Це перший відкритий захист, який відбувся в цих групах. Захист робіт проходив у дистанційній формі з використанням сервісу Google Meet.

Під час виконання курсової роботи студентам було запропоновано проєктування та розрахунок механізму приводу загального призначення. Крім того потрібно було виконати графічну частину: креслення кінематичної схеми механізму приводу та робоче креслення тихохідного валу приводу.

Переважна більшість студентів, незважаючи на воєнний стан та бойові дії, успішно впоралася з поставленою задачею.Захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Дата публікації: 31.05.2023

30 травня відбувся черговий захист курсових проєктів із однієї з ключових для студентів-механіків дисциплін – «Технічний сервіс в АПК». Захист проєктів був реалізований за допомогою онлайн-сервісу Google Meet.

У ході захисту курсових проєктів студенти групи 3М1121 підвели підсумки своєї праці з вивчення спеціальних дисциплін «Технічний сервіс в АПК», «Ремонт машин і обладнання», розвивали уміння технічною мовою донести думку до аудиторії, тобто готувалися до виконання і захисту дипломних проєктів та до практичної діяльності за обраною спеціальністю.

Завданням курсового проєктування був розрахунок та складання річного плану технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку умовного сільськогосподарського підприємства, а також розробка технологічної карти на виконання заданої операції з технічного обслуговування машин. Студенти з поставленими завданнями успішно впорались.

Оцінювали виконання курсових проєктів та підготовку здобувачів освіти члени комісії в складі: Македонська Г.М., Васюк С.М., Бондаренко І.П.

Вітаємо студентів групи з успішним захистом і бажаємо їм успіхів у подальшому навчанні!  Навчальна робота

Навчальна частина

Підготовка до ЗНО і ДПА© Бойко С.М., 2008-2024