ОРГАНІЗАЦІЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  Головне меню

Головна сторінка

Новини коледжу

Місце шани та вдячності

Студенту:

Дистанційне навчання

Вхід в Office 365

Розклад занять

Розклад дзвінків

Стипендіальна комісія

Підготовка до ЗНО і ДПА

Викладачу:

Методична робота

Самоосвіта викладачів

Пропозиції самоосвіти

Інструменти дист.навчання

Абітурієнту:

Спеціальності

Приймальна комісія

Правила прийому

Центр «Донбас-Україна»

Заклад освіти:

Загальна інформація

Керівництво

Накази

Самоврядування

Технічне відділення

Економічне відділення

Ліцензії, сертифікати

Літопис технікуму

Освітній процес:

Навчальна робота

Виховна робота

Професійна орієнтація

Працевлаштування

Циклові комісії:

Технічної підготовки

Гуманітарної підготовки

Економічної підготовки

Загальноосвіт. дисциплінЗаступник директора з навчально-методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Назарова Лідія Володимирівна

Організація освітнього процесу в коледжі регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положенням про види занять у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положення про контрольні заходи у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положення про використання дистанційних технологій у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету» та у відповідності до навчальних планів, освітньо-професійних програм за спеціальностями.

Освітньо-професійна програма визначає:

  • вимоги до рівня освіти здобувачів освіти, які навчаються за певною програмою;
  • перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;
  • кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання освітньо-професійної програми;
  • очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач освіти.

Основними видами навчальних занять у коледжі є:

  • лекції, семінарські, практичні, лабораторні та індивідуальні заняття, навчальні екскурсії, заняття на виробництві, консультації для денної форми навчання;
  • настановчі, оглядові, очно-групові та практичні заняття для заочної форми навчання.

Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу включає:

  • навчально-організаційні документи зі спеціальностей;
  • навчально-методичні комплекси з дисциплін;
  • інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні посібники, методичні матеріали, електронні посібники, мультимедійні презентації. комп’ютерні програми з навчальних дисциплін, робочі зошити, практикуми тощо);
  • засоби діагностики якості рівня підготовки здобувачів освіти.

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо фахової передвищої освіти. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий).

Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування, проведення термінологічних диктантів, розв’язання письмових завдань, практичних ситуацій тощо.

Підсумковий контроль – це контроль, що проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів освіти.

Форми семестрового контролю: підсумковий модульний контроль та семестровий екзамен для студентів денної форми навчання, залік та семестровий екзамен для студентів заочної форми навчання.

Підсумковий модульний контроль – це форма семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий модульний контроль планується при відсутності екзамену і не передбачає обов’язкову присутність студентів.

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачами освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр.

Екзамени складаються здобувачами освіти в період екзаменаційних сесій згідно до графіку освітнього процесу. Можливе встановлення індивідуального терміну складання заліків та екзаменів для здобувачів освіти в передбачених нормативними документами випадках.

При проведенні поточного та підсумкового модульного контролю проведення екзаменів не виключається.

Атестація здобувачів освіти здійснюється екзаменаційною комісією.


Нарада з питань адаптації студентів нового набору

Дата публікації: 12.09.2023

Адаптація першокурсника полягає в здатності відповідати вимогам і нормам навчального закладу, а також в умінні розвиватися в новому для себе середовищі, реалізувати свої здібності та потреби, не вступаючи із цим середовищем у протиріччя.

11 вересня в коледжі відбулася нарада з питань адаптації здобувачів фахової передвищої освіти нового набору та збереження контингенту студентів. На нараду були запрошені куратори академічних груп нового набору та викладачі, які викладають на перших і других курсах.

З доповіддю виступила заступник директора з навчально-методичної роботи Назарова Лідія Володимирівна. Звернула увагу на важливість адаптації студентів нового набору до вимог навчання в коледжі, створення умов для ефективного дистанційного навчання на платформі Moodle, вивчення усіх можливостей здобувачів освіти щодо навчання в дистанційному форматі, індивідуальний підхід до кожного студента та співпрацю викладачів з кураторами груп.

В обговоренні взяли участь завідувачі відділень Зозуля Лариса Олексіївна та Македонська Галина Вікторівна, які запропонували врахувати академічну мобільність щодо студентів, які знаходяться поза межами України і одночасно з навчанням у коледжі здобувають повну загальну середню освіту в іноземних школах.Вітаємо випускників економічного відділення з успішним складанням державного екзамену та присвоєнням ОПС «Фаховий молодший бакалавр»!

Дата публікації: 28.06.2023

Державний екзамен – це завершальний етап навчання в коледжі. Для випускників складання державних екзаменів – надзвичайно відповідальний момент, адже вони повинні підтвердити рівень здобутих у коледжі теоретичних знань та практичних умінь.

Цього року цикл проведення державних екзаменів на економічному відділенні відбувався з 24 по 28 червня 2023 року складанням студентами груп 2БЗ21 (заочного відділення) та 1Б920, 2Б1121, 2Ф920 (денного відділення) спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Державна атестація випускників проводилась в дистанційному форматі у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену, що включав проходження тесту з п’яти дисциплін та виконання практично-орієнтованих завдань з цих же дисциплін з виставленням підсумкової оцінки.

Екзаменаційна комісія, у складі голови, доцента Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, к.е.н Співак Софії Іванівни, в.о. директора коледжу Воронцової Олени Миколаївни, завідувача економічного відділення Зозулі Лариси Олексіївни, досвідчених викладачів – Мірошниченко Л.В., Теплицької О.Ю., Скребенькової Н.О. – оцінювали теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності.

Вітаємо студентів з успішним складанням екзамену та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!Захист курсових робіт та звітів з переддипломної практики на економічному відділенні

Дата публікації: 26.06.2023

Традиційно, перед складання державних екзаменів, на економічному відділенні відбулася серія захистів курсових робіт та звітів у випускних групах за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 2Б1121, 1Б920, 2Ф920, Заходи проводились в онлайн форматі з використанням сервісу Google Meet.

Склад комісій очолювали в.о директора коледжу – О.М. Воронцова, заступник директора з навчально – методичної роботи коледжу – Л.В. Назарова, завідувач економічного відділення – Зозуля Л.О., які разом з викладачами спеціальних дисциплін: Мірошниченко Л.В., Теплицькою О.Ю., Скребеньковою Н.О., Карась Г.М. здійснили оцінку рівня професійних компетенцій, набутих студентами у процесі виконання курсових робіт та звітів з практики та виставили відповідні оцінки.

Вітаємо всіх здобувачів з успішним захистом робіт та бажаємо подальших успіхів та натхнення у складанні державного комплексного кваліфікаційного екзамену!Захист курсових робіт з дисципліни «Технічна механіка»

Дата публікації: 12.06.2023

07-09 червня згідно з графіком навчального процесу студентів-механіків гр. 1М921, 2М921 та 3М1122 денної форми навчання відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Технічна механіка». Це перший відкритий захист, який відбувся в цих групах. Захист робіт проходив у дистанційній формі з використанням сервісу Google Meet.

Під час виконання курсової роботи студентам було запропоновано проєктування та розрахунок механізму приводу загального призначення. Крім того потрібно було виконати графічну частину: креслення кінематичної схеми механізму приводу та робоче креслення тихохідного валу приводу.

Переважна більшість студентів, незважаючи на воєнний стан та бойові дії, успішно впоралася з поставленою задачею.Захист курсових проєктів з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Дата публікації: 31.05.2023

30 травня відбувся черговий захист курсових проєктів із однієї з ключових для студентів-механіків дисциплін – «Технічний сервіс в АПК». Захист проєктів був реалізований за допомогою онлайн-сервісу Google Meet.

У ході захисту курсових проєктів студенти групи 3М1121 підвели підсумки своєї праці з вивчення спеціальних дисциплін «Технічний сервіс в АПК», «Ремонт машин і обладнання», розвивали уміння технічною мовою донести думку до аудиторії, тобто готувалися до виконання і захисту дипломних проєктів та до практичної діяльності за обраною спеціальністю.

Завданням курсового проєктування був розрахунок та складання річного плану технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку умовного сільськогосподарського підприємства, а також розробка технологічної карти на виконання заданої операції з технічного обслуговування машин. Студенти з поставленими завданнями успішно впорались.

Оцінювали виконання курсових проєктів та підготовку здобувачів освіти члени комісії в складі: Македонська Г.М., Васюк С.М., Бондаренко І.П.

Вітаємо студентів групи з успішним захистом і бажаємо їм успіхів у подальшому навчанні!Обрання дисциплін варіативної складової навчального плану на 2023-2024 навчальний рік. Економічне відділення

Дата публікації: 02.05.2023

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти формується за відповідною спеціальністю освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра і складається на кожний наступний навчальний рік наприкінці поточного року.

Навчальні дисципліни за вибором здобувача освіти – це дисципліни, які вводяться закладом освіти з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності і затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей, врахування регіональних потреб тощо.

Здобувач освіти має можливість обрати вибіркові дисципліни (у межах передбаченої варіативної складової), які в сукупності з нормативними (обов’язковими) формують його індивідуальний навчальний план.

На момент обрання з переліку дисциплін вільного вибору по всіх запропонованих дисциплінах були розроблені анотації. Вибір дисциплін студентами здійснювався шляхом особистого заповнення електронної форми на освітній платформі Moodle до 1 травня поточного навчального року. З його результатами можна ознайомитись нижче. Дисципліни, обрані більшістю голосів будуть включені до навчальних планів на наступний рік.Вітаємо наших викладачів з успішною атестацією!

Дата публікації: 24.04.2023

Атестація – це завжди хвилюючий захід, спрямований на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності викладача, за якою визначається відповідність працівника займаній посаді, рівню кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

21 квітня 2023 року відбулося засідання атестаційної комісії департаменту освіти і науки Донецької області. Засідання проходило в режимі відеоконференції за участі в.о. директора коледжу Воронцової О.М. та викладачів, які атестувалися.

Аналіз підсумків атестації свідчить про професійне зростання викладачів Донбаського аграрного фахового коледжу, які системно підвищують свою педагогічну майстерність, займаються науковою та проєктною діяльністю, постійно вчаться новому та діляться досвідом.

Вітаємо викладачів з присвоєнням заслужених кваліфікаційних категорій та педагогічних звань!


Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»:

Васюк Станіслав Миколайович,

Журавльов Олексій Олександрович.


Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

Бовздаренко Максим Русланович,

Києнко Ольга Анатоліївна.


Відповідає займаній посаді методиста та присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»:

Солод Любов Степанівна.Обрання дисциплін варіативної складової навчального плану на 2023-2024 навчальний рік. Технічне відділення

Дата публікації: 17.04.2023

Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та вибіркові навчальні дисципліни (за вибором закладу і за вибором здобувача освіти). Вибіркова складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної програми або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.

У межах обсягу вибіркової складової здобувач фахової передвищої освіти має право обирати освітні компоненти самостійно. Формування вибіркової складової «за вибором здобувача освіти» здійснюється на наступний навчальний рік із переліку дисциплін вільного вибору.

Перед здійсненням вибору студентам пропонувалося ознайомитись з силабусами запропонованих дисциплін, з викладачами, які пропонують ці курси, за необхідністю проконсультуватись з куратором груп з усіх питань щодо вибору тієї чи іншої дисципліни.

Із результатами голосування на технічному відділенні можна ознайомитись нижче. В навчальний план на наступний рік будуть включені дисципліни, які набрали найбільшу кількість голосів (обведено зеленим).  Навчальна робота

Навчальна частина

Підготовка до ЗНО і ДПА© Бойко С.М., 2008-2023